Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 11) 551755
Պատահարներ
Ապահովագրական պատահար է համարվում ՀՀ տարածքում ավտոմեքենայի օգտագործման հետևանքով տուժող անձին պատճառված անձնական և գույքային վնասների պատճառումը։

      Ապահովագրական պատահար չեն համարվում հետևյալ դեպքերը`
 1. անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,
 2. ահաբեկչական, ռազմական գործողությունների, խռովությունների կամ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,
 3. վտանգավոր թափոնների տեղափոխման ժամանակ պատճառված վնասները, եթե դրանք կապված են բացառապես վտանգավոր թափոնների հետ,
 4. տուժողի դիտավորության հետևանքով տվյալ տուժողին պատճառված վնասները,
 5. պետական սեփականություն համարվող բուսական կամ կենդանական աշխարհին, օդին, մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերին, ընդերքին պատճառված վնասները,
 6. արվեստի գործերին, թանկարժեք զարդերին, քարերին կամ մետաղներին պատճառված վնասները,
 7. բեռների փոխադրման պայմանագրով փոխադրվող բեռներին պատճառված վնասները։

  ԱՊՊԱ պատահարի գրանցումը


   Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
     Թարմացվել է՝ 25.10.2021 12:21:58